Nederland
Provincie Groningen
Provincie Friesland
types windvanen
zoeken

Kerken:
Aalsum
Akkrum Hervormd
Akkrum Doopsgezind
Allingawier
Baard
Baijum
Bakkeveen
Balk
Ballum
Beers
Beetgum
Beetsterzwaag
Berlikum
Berlikum doopsgezind
Birdaard
Blessum
Blija
Boer
Boksum
Bolsward doopsgezind
Bolsward Martinikerk
Boornbergum
Boyl
Bozum
Britswerd
Burgwerd
Dantumawoude
De Blesse
Dedgum
Deersum
Delfstrahuizen
De Knipe Hervormd
De Knipe Doopsgezind
Dokkum
Dokkum doopsgezind
Drachten Doopsgezind
Drachten
Drogeham
Dronrijp
Duurswoude (Wijnjewoude)
Eagum
Earnew‚ld
Eastermar
Eestrum
Engwierum
Exmorra Gereformeerd
Exmorra
Ferwerd
Ferwoude
Firdgum
Folsgare
Foudgum
Franeker
Friens
Gaast
Gaastmeer
Garijp
Genum
Goingarijp
Gorredijk-Lippenhuizen
Gorredijk
Goutum
Hallum
Hantum
Hantumhuizen
Hardegarijp
Haskerhorne
Haule
Heeg
Heerenveen
Hemelum
Hempens
Hemrik
Herbaijum
Hijlaard
Hijum
Hijum PKN Gereformeerd
Hindeloopen
Hindeloopen doopsgezind
Hollum
Hollum doopsgezind
Holwerd
Holwerd Doopsgezind
Holwerd Gereformeerd
Hommerts
Idaard
Idskenhuizen
Irnsum
IJlst
Itens
Jislum
Jorwerd
Joure Doopsgezind
Joure Jouster Toer
Joure Westermeer
Jubbega-Schurega
Kimswerd
Kollum
Langweer
Langezwaag
Leeuwarden Grote Kerk
Leeuwarden Huizum
Leeuwarden Luthers
Leeuwarden Oldehove
Lemmer
Lichtaard
Lioessens
Lutkewierum
Makkinga
Makkum
Mantgum
Metslawier
Mildam
Midsland Noord
Minnertsga
Moddergat
Molkwerum
Molkwerum Doopsgezind
Morra
Nes (Ameland)
Nes (Ameland) doopsgezind
Niawier
Nieuwehorne
Nij Altoenae
Nijemirdum
Noordbergum
Noordwolde (Fr)
Offingawier
Oldeboorn Doelhofkerk
Oldeboorn doopsgezind
Oldelamer
Oldetrijne
Olterterp
Oosterbierum
Oosterend (Easterein)
Oosterlittens
Oosternijkerk
Oosterwolde
Oosterzee
Oostrum
Oude Bildtzijl
Oudehaske
Oudemirdum
Oudehorne
Oudeschoot
Oudkerk
Paesens
Parrega
Poppingawier
Raard
Reduzum
Reitsum
Rinsumageest
Rottevalle (doopsgezind)
Rottevalle
Rijperkerk
Scharl
Scharnegoutum
Schettens
Schiermonnikoog
Schingen
Schraard
Sexbierum
Sijbrandahuis
Sint Annaparochie
Sint Jacobiparochie
Sloten
Sneek
Sneek doopsgezind
Stavoren
Stiens
Surhuisterveen
Surhuisterveen doopsgezind
Suameer
Suw‚ld
Terband
Ternaard
Ternaard doopsgezind
Terzool
Terwispel
Tirns
Tzum
Tzummarum
Uitwellingerga
Ureterp
Veenwouden
Vrouwenparochie
Wanswerd
Warns
Wartena
Welsrijp
Westernijkerk
Wetsens
Wier
Wierum
Wijckel
Wijnjeterp (Wijnjewoude)
Witmarsum
Wolvega Ichtus
Wons
Workum Gereformeerd
Workum Grote kerk
Woudsend
Zurich
Zweins